اخبار و وبلاگها

از کجا تماس گرفته اید؟

هر دو شنبه بعد از پخش درامه از شما یک سوال میشود تا در مورد درامه نظر خود را ابراز دارید. شما برای جواب به این سوال میتوانید همرای ما تماس تلیفونی بگیرید. همچنان شما میتوانید از طریق ویبسایت، فیسبوک و یا تویترِ ما، نظریات تانرا با ما شریک سازید.

وقتیکه شما تماس بگیرید و منطقه تماس تانرا به ما نگویید، ممکن است ما دوباره به شما زنگ بزنيم تااز شما تشکری کنیم و همچنان بپرسیم که از کجا تماس گرفته اید. براساس اطلاعات بدست آمده، ما نقشه‌ی را تهيه ديده ايم که نشان میدهد شنونده ها از کدام مناطق با ما در تماس شده اند. روی اين نقشه، جاهای که با نقطه‌های سرخ کلان نشانی شده اند نشان می‌دهند که از آن مناطق تماس های تيلفونی بيشتری دريافته‌ايم. تا کنون اکثر تماس هااز مناطق جنوب و شرق افغانستان دريافت شده‌است. پس از شنونده‌گان مناطق شمال و غرب کشور خواهش می‌کنیم تا آنها نيز بيشتر تماس بگيرند و نظریات خویش را با ما شریک سازند.