قسمت پنجاهم (Episode 50)

در این قسمت درامه می شنويم که جوانان قریه به خاطر حل مشکلات و جلوگيری از منازعات بین دو قریه از ملای قریه کمک ‌می‌خواهند. کانديد برنده و کانديد ناموفق نيز هردو به خاطر حل مشکلات قریه  کوشش می‌کنند تا اتحاد همبستگی را در قریه تحکیم بخشند و از طرف دیگر خانم های قریه شکست را قبول نمی‌کنند و به خاطر ساختن مکتب دخترانه در قریه به تلاش ها و کوششهای خود ادامه می دهند. همچنان می شنويم که اکرم خان جرگه را ترک می‌کند به خاطری که اکثریت مردم با بلند کردن دست های شان به ساختن مکتب رأی می دهند.