قسمت پنجاه و سوم (Episode 53)

در اين درامه می‌شنویم که اکرم خان تا اندازه‌ ای به ازدواج دوباره راضی می‌شود، ولی تشویش دارد اينکه آیا کسی آماده خواهد بود با وی ازدواج کند و یا خیر. همچنان می‌شنويم که جمیل رضايت ندارد به شکل غير قانونی و از طريق واسطه در وظيفه مقرر شود. هاجره فکر می‌کند که ملک نواب میخواهد تا حلیمه، خواهر هاجره را، با اکرم خان ازدواج کند. گپ مهمی ديگر اينست که شفيقه در مورد ازدواج حليمه با اکرم خان چيزهای از شوهرش،دلاور خان، شنیده است.