قسمت پنجاه و نهم (Episode 59)

در اين قسمت درامه اکرم‌ خان آگاه میشود که حليمه آن توته زمينی را که به نام خانم خدابيامرز خود کرده بود به عنوان حق مهر خود می‌خواهد. همينطور می‌شنويم که گل پری از هاجره می‌خواهد با او به خانه‌ حلیمه بروند و با وی در گفتن اين که حليمه از خواستن آن توته زمين به عنوان حق مهر خود صرف نظر کند کمک نمايد. در صحنه‌ سوم درامه می‌شنويم که موقع زایمان زرلشت است و در قریه کلینک هم وجود ندارد. بلأخره در صحنه‌ چهارم می‌شنويم که حلیمه با  درک اينکه اکرم‌ خان هنوز هم در فکر حفظ حق خانم مرحومش است خوشحال می‌شود.