قسمت پنجاه و پنجم (Episode 55)

در صحنه‌ اول درامه‌ یی امروزی می‌شنویم که ملک نواب و هاجره به خاطر مشوره گرفتن  در مورد نکاح حلیمه و اکرم خان به خانه نواب می‌روند. درصحنه‌ دوم گل پری در هنگام آب گرفتن از جوی خبر می‌شود که هاجره می‌خواهد با حليمه صحبت نماید و معلوم کند آيا وی می‌خواهد با اکرم‌ خان ازدواج کند يا خير. در صحنه‌ سوم می‌شنويم که زنان قریه تشویش دارند چرا حلیمه تا حال از موضوع (ازدواج) بی خبر است. در صحنه‌ چهارم حلیمه و زرلشت از اینکه هاجره در مورد نکاح حلیمه و اکرم‌ خان صحبت می‌کند متعجب می‌شوند.