قسمت پنجاه و چهارم (Episode 54)

در صحنه اول درامه  گل پری تشویش این را دارد که اگر خسرش اکرم خان عروسی کند یک نفر دیگر هم در خانه با او شریک خواهد شد. در صحنه دوم درامه  ملک سلطان از هاجره خانم اش میخواهد تا در مورد عروسی اکرم خان و حلیمه با سلطان صحبت کند، و در صحنه سوم  گل پری میخواهد از دهن شوهرش خداداد  گپ بگیرد که آیا این موضوع یعنی عروسی خسرش با حلیمه حقیقت دارد یا نه. در صحنه چهارم ملک نواب اکرم خان را با گفتن اینکه با بیوه برادرش حلیمه باید عروسی کند حیران میسازد.