قسمت چهل و دوم (Episode 42)

در صحنه‌ی اول قسط چهل و دوم درامه می‌شنويم که خداداد بسیار خوش است، زيرا نوشته‌يی را دریافت کرده که نشان می‌دهد سعيد در انتخابات پيروز شده است، ولی جمیل برایش توضيح می‌دهد که نتیجه‌ی انتخابات به این شکل و به این زودی اعلان نمی‌شود.

در صحنه‌ی دوم درامه می‌شنويم که نوریه گمان می‌کند چون وی به هاشم‌خان رأی می‌داد زرلشت و دیگر خانم‌ها وی را با خود به مرکز رأی‌دهی نبردند.

در صحنه‌ی سوم می‌شنویم که سعید و جمیل تشویش در مورد (احتمال) تقلب در انتخابات به تشوېش اند و فکر می‌کنند که اگر واقعاً چنين باشد تمام زحمت‌های شان بیهوده خواهد بود. داوود، دوست جمیل که در کمسیون مستقل انتخابات کار می‌کند، وی را اطمينان می‌دهد که (با حضور کارمندان کميسيون مستقل انتخابات، ناظرين، مشاهدين، نيروهای امنيتی ..) به هیچ صورتی تقلب صورت نخواهد گرفت.

در صحنه‌ی چهارم درامه می‌شنويم که دلاورخان در مورد اينکه هاشم خان شايد در انتخابات برنده نشود به تشويش است. همچنان تصميم گرفته است در صورتی که هاشم‌خان کدام مشکل و بی‌نظمی را بوجود آورد با وی کمک نخواهد کرد.