قسمت چهل و نهم (Episode 49)

در این قسمت درامه می‌شنويم که اسلم  نمی‌گذارد چوپان قريه پهلو رمه اش را در تپه‌ی نزديک قريه بچراند. از طرف دیگر جوانان تیم فتبال به این فیصله می‌رسند تا بزرگان قریه را از ساختن پل و بند منصرف ساخته و در عوض پيشنهاد نمايند یک مکتب دخترانه در محلی نزديک به هردو قريه ساخته شود. جمیل اين نظر را در یک مجلس با اکرم‌خان در ميان می‌گذارد، ولی اکرم‌خان با اين فکر شدیداً مخالفت خود را نشان می‌دهد. در صحنه‌ی چهارم می‌شنويم که خانم‌ها تصميم می‌گيرند شوهرها و ديگر اعضای خانواده‌های خود را برای ساختن يک مکتب دخترانه تشویق کنند.