قسمت چهل و هفتم (Episode 47)

در صحنه‌ی اول درامه می‌شنویم که جوانان از فیصله بزرگان در باره ضیاءالدين راضی نیستند .

در صحنه‌ی دوم می‌شنویم که یکی از خویشاوندان وکیل اکرام‌الله با وسايلی که دارد مصروف سروی مصرف و کار سرک قریه پهلو است.

در صحنه‌ی سوم نواب به اکرم خان می‌گوید که توقع کار را از وکيلی که به او رأی نداده اند نداشته باشند.

در صحنه‌ی چهارم می‌شنويم که نوریه خوشحال است زيرا کسی که از قریه پدری اش خود را کانديد نموده و در عين حال مورد نظرش بود منحيث وکيل شورای ولايتی در انتخابات برنده شده است.