قسمت چهل و ششم (Episode 46)

دراین قسمت درامه می‌شنویم که جوانان قریه با کسی که آوازه تقلب در انتخابات را پخش کرده بود از نزديک می‌بينند و متوج می‌شوند که اين شخص بنام ضياءالدين عضو تیم انتخاباتی سعید می‌باشد. از طرف دیگر هاشم‌خان به این فکر است که کسی که این آوازه را پخش نموده بايد جزا ببيند. جوانان ضياءالدين را نزد بزرگان قريه می‌آورند تا توضيح دهد چرا چنين آوازه‌ی دروغ (جابجايی صندوق‌های برگه‌های رأی‌دهی) را پخش نموده است تا در مورد جزايش تصميم بگيرند. این کار دلاورخان را چنان مغرور و خوشحال می‌سازد که فکر می‌کند که دیگر او توانايی و صلاحيت اين را دارد تا یک بار دیگرآب نهر را بالای مردم قریه قطع کند، اما خانمش، شفیقه، او از اين کار منصرف می‌سازد.