قسمت چهل و پنجم (Episode 45)

صحنه‌ی اول: در اين صحنه می‌شنويم که اکرم‌خان و ملکت ستار، مسئله تبديل شدن صندوق‌های برگه های رأی را فقط يک آوازۀ محض می‌دانند زيرا در قريه شان چنين کاری صورت نگرفته است.

صحنه‌ی دوم:  زرلشت و مادرش، حلیمه،  به تشویش اند زيرا نواب هم جمیل را مورد انتقاد قرار داد و بدين لحاظ گمان می‌کنند که وی شايد ملامت باشد.

صحنه‌ی سوم: در اين صحنه نشان داده می‌شود که ذوالفقار و دوستانش به سوی قريه‌ی که جميل در آن زندگی می‌کند روان اند تا به آنها خبر بدهند کسی که آوازه‌ی تبدیل شدن صندوق‌های برگه‌های رأی را در قریه پخش کرده است معلوم شده است.

صحنه‌ی چهارم: دلاورخان پسر خود، اسلم، را به دنبال جمیل شان می‌فرستد تا خبرچينی کند.