قسمت چهل و چهارم (Episode 44)

در صحنه‌ی اول جمیل به خاطر مشوره به دفتر سعید می‌رود.

در صحنه‌ی دوم دلاورخان نزد ستارخان در قريه بالا می‌رود تا نزد وی از جوانان آن قريه به خاطر انداختن آوازه مبنی بر اينکه طرفداران هاشم‌خان صندوق‌های برگه‌های رأی‌دهی را جابجا کرده است شکايت نمايد، ولی ستارخان به حرف‌های آنها باور ندارد.

در صحنه‌ی سوم می‌شنويم که شايعه‌ی جابجا شدن صندوق‌های برگه‌های رأی‌دهی ميان زنها جاروجنجال پیدا کرده است.

در صحنه‌ی چهارم می‌شنويم که نواب‌خان بالای پسرش جمیل قهر است، زيرا به گمان وی جميل در موضوعات سیاسی زیاد دخیل شده و بدون کدام موضوع مردم بالایش شک نمیکند.