راديو 1
Slide 2
Slide 3

 

Slide 4
سوال این هفته: آيا فکر می کنيد که مردم قريه به خاطر اينکه تحفه های هاشم خان را پذيرفتند بايد به او رأی بدهند؟ اگر جواب شما بلی/مثبت است، چرا؟ و اگر جواب شما نخير/منفی است، بازهم چرا؟ شما برای جواب این سوال میتوانید همرای ما تماس تلیفونی بگیرید. همچنان شما میتوانید از طریق ویبسایت، فیسبوک و یا تویترِ ما، نظریات تانرا با ما شریک سازید.
OVATV_audiencequestion_d_Sep6
OVATV_play_episodes
OVATV_Village_320x178
OVATV_logos_p