در مورد ما

یک قریه و هزار صدا درامه ی ده دقیقه ی است که از طریق رادیو آزادی روی موج و فریکانسی  FM 100.5  و AM 1296  در روزهای دوشنبه و تکرار آن که بحث زنده را نیز به دنبال دارد روزهای جمعه به زبانهای دری و پشتو در سراسر افغانستان نشر میگردد. برنامه یک قریه و هزار صدا به زبان دری روزهای دوشنبه در ساعت 5:33  بعد از ظهر و تکرار آن همراه  با بحث زنده روزهای جمعه ساعت 9:33 صبح به نشر می رسد.

هدف عمده این برنامه که بر مبنای تیاتر مشارکتی تهیه و تولید می گردد آوردن تغیر مثبت در اجتماعات و منصفانه تر ساختن تصامیم ساختارهای غیر رسمی است. این برنامه کوشش می کند تا از طریق فراهم نمودن آگاهی در زمنیه قوانین نافذه کشور و شریعت اسلامی و همچنان از طریق تشویق اجتماعات در توانمند ساختن و صاحب اختیار ساختن جوانان، و همکاری آنها با بزرگان به این هدف برسد.

هر قسمت برنامه یک قریه و هزار صدا از لحاظ زمانی در مجموع 25 الی 30 دقیقه است، که 10 الی 12 دقیقه آن را درامه تشکیل می دهد. در نشر اول (روزهای دوشنبه) فقط همین درامه را داریم، اما در نشر دوم (روزهای جمعه) 15 الی 20 دقیقه بحث های زنده داریم که در آن علاوه بر گرداننده برنامه یک مهمان (یکی از جوانان یا یکی از بزرگان) اشتراک می کند، و در ضمن شما می توانید از طریق ماشین پیام گیر ما به شماره تیلفون  ۰۷۹۶۰۶۱۰۶۱  جهت ارائه سوالات و نظریات تان، و یا برای شرکت در بحث ها با ما پیام بگزارید. همچنان شما می توانید از تیلفون های اتصالات تان به شماره ۸۱۸ به طور رایګان با ما پیام ارسال کنید. همچنین نظریات، پیشنهادات و انتقادات سازنده تان را می توانید در روی صفحه فیسبوک به نام یو کلی زر غږونه و یا در صفحه تویتر ما به نام  @ghagoona  با ما شریک سازید.

این برنامه بر اساس تیوری تیاتر مشارکتی تهیه می گردد، یعنی نظریات، پیشنهادات و نوشته های شما در صحنه های از قسمت های بعدی درامه انعکاس می یابد و شما به گونه ی غیر مستقیم نویسنده قسمتهای از درامه می باشید. بنا بر این نظریات شما خیلی مهم است و می تواند اجتماعات ساکن در نقاط مختلف کشور را در آوردن تغیر مثبت یاری رساند