قسمت شصتم (Episode 60)

در صحنه  اول برنامه گل پری به خانه زرلشت به خاطر مبارکی دخترش میرود و جمیل برای  دخترش گوسفندی که به خاطر عقیقه گرفته است حلال میکند و درصحنه دوم درامه مراسم نکاح اکرم خان و حلیمه را میشنویم. در صحنه سوم حلیمه با آمدن داماد خیل حیران میشود زیرا او نمیخواست عروسی کلان گرفته شود و در صحنه چهارم سلطان و خانم اش به خانه زرلشت و جمیل به خاطر تبرېکی دخترش آمده اند.