قسمت پنجاه و ششم (Episode 56)

در قسط پنجاه‌ و‌ششم می‌شنويم که اکرم‌ خان از زبان خداداد و گل‌ پری می‌شنود که حليمه از ازدواج با او (اکرم‌خان) انکار می‌کند. همچنان جميل به اين نظر است که اگر حليمه راضی به ازدواج با اکرم‌ خان نيست، هيچ کسی نمی‌تواند به زور اين کار را بالای وی بقبولاند. از جانب ديگر می‌شنويم که حليمه خشمگين است زيرا خداداد و زرلشت حرف‌ های پر از خشم اکرم‌ خان را برايش نقل کرده اند. زنان قريه نيز با زرلشت همدردی می‌کنند، زيرا مادرش حليمه با مشکلات سختی روبرو است.