قسمت پنجاه و هشتم (Episode 58)

درصحنه اول  درامه امروزی شنیدید که حلیمه نکاح با اکرم خان را به دو شرط قبول میکند. یکی اینکه زمین که ملکیت خودش است همین طور باقی بماند و دیگر زمین که نزدیک زمین خودش است به قسم مهریه برایش داده شود. در صحنه دوم میشنویم که جمیل در وزارت زراعت به حیث کارمند مقررشده است و در صحنه سوم شفیقه و نوریه از اینکه حلیمه به نکاح راضی شده است باخبر شده اند و در صحنه چهارم خداداد نمیخواهد شیرنی لفظ گیری اکرم خان و حلیمه  را از منزل سلطان بگیرد.