قسمت پنجاه و هفتم (Episode 57)

در صحنه‌ اول قسط ۵۷ درامه می‌ شنويم که اطفال با پتاقی بازی می‌کنند و درميابيم که این کار در واقعت کار خداداد است. در صحنه‌ دوم متوجه می‌شويم که اکرم‌ خان هنگامی که خبر می‌شود حلیمه در خانه‌ خود نیست بسیار جگرخون شده و گمان می‌کند شايد وی به خانه‌ برادرش – سلطان – رفته و از آن به بعد در آنجا زندگی می‌کند. در صحنه سوم می‌شنويم جمیل در کوشش است تا خانم‌ اش زرلشت را که اندکی ناراحت است با توجه دادن به خوشی‌های روزهای عيد خوشحال بسازد. در صحنه‌ی چهارم نشان داده میشود که حلیمه در مورد اينکه آيا با اکرم‌ خان ازدواج کند يا خير حيران است و تصميم گرفته نمی‌تواند.